Prosté uctívání Božství, pomáhání potřebným (těm, kdo jsou na tom hůře než my), ukázněnost v potěšeních, laskavé chování ke všem. Každý může snadno provádět tyto věci, které tvoří základy živé Dharmy.

Tatháta

Poselství lidstvu                                                                                  22. 2. 2006

Svět, jak ho vidíme, není pravý sám o sobě, není to ani iluze. Je to jen pohyb vedený určitým záměrem. Tento záměr nekončí světem, ale zasahuje každého jednotlivce a hlásá lidskou ušlechtilost a Dharmu, která jí provází. Život v dokonalé božkosti a naplnění existence skrze ní jsou konečným cílem lidského osudu. Matka Příroda tam také směřuje. Takže dokud tento osud není naplněn, člověk zůstane neklidný a bude se cítit znepokojený a prázdný. Ať už dosáhneme čehokoliv, nemůžeme nikdy uniknout tomuto pocitu nezdaru a marnosti. V každém je palčivá touha naplnit tento osud, která je také zdrojem neomezené energie. To nás přesvědčuje, abychom v životě vnímali pohyby Přírody a Času.

Při výchově dětí bychom měli mít na paměti konečný osud lidstva. Děti by měly dostat duchovní i moderní vzdělání a výchovu. Duchovní vzdělání je to, co probouzí energii duše nebo Já. Měly by se také učit jak rozpoznávat lásku a prožívat ji v každodenním životě.

Aby mohli být takto vychovávané děti, rodiče by měli žít harmonickým životem, který bude sloužit dětem jako vzor. Když si vybíráme životní partnery, musíme mít na zřeteli budoucí generaci. Láska a vzájemné pochopení a připravenost se vzájemně podporovat, to by měly být základní zásady rodinného života. Takový život bude bohatý v každém ohledu.

V této době nemůže žádný jednotlivec naplnit lidský osud sám. Individuální cíle a jejich uskutečňování by se měly přirozeně vztahovat na druhé pro dobro lidské společnosti.

K tomu je vhodné praktikovat tři principy.

První je TAPAS (sebekázeň a umírněnost) což znamená sebeovládání v potěšení. Také to znamená být si vědom druhých a jejich prospěchu při následování osobních zájmů.

Druhá je DHARMA, což znamená spravedlivost (také: pravdivost, univerzální zákon, vesmírný řád). Také se to vztahuje k poznání našich skutečných cílů a zajišťování individuálního pokroku. Také to zajišťuje prosperitu rodiny, společnosti a země a začleňuje je jako řídící faktory do každodenního života.

Třetí je MITRÍ, což znamená přátelství. Toto přátelství je Láska a vyrovnanost ve vztahu ke každé lidské bytosti. Láska je jednou tváří, rovnost a odvážná svoboda je druhou tváří. To činí život radostný pro nás i pro druhé.  Mijtrí k duchovnosti přidává koření a štěstí.

Energii a inspiraci pro tento život můžeme získat denní sádhanou a životem v pravé bdělosti. Bez sádhany to vše zůstane jen vznešeným ideálem bez skutečného života. Jednotlivci, kteří mají podobné touhy, by měli žít a meditovat jako skupina nebo sdružení. Na kolektivním základě to pomůže integrovat individuální touhy a lidský osud s účinným spojením s Božskou Energii.  K tomu jsou nutná duchovní centra tam, kde jsou tato spojení aktivní a kypící životem. V moderní době jsou taková centra velmi vzácná, ale jsou skutečnou nutností.

Život, který žijeme s vědomím našeho Božského Osudu, kdy děláme to, co se od nás očekává v širším zájmu lidstva, utváří Dharmu. Tato Dharma má mnoho úrovní, např. jedinec, rodina,  sociální skupiny, země nebo národ a pak celý svět včetně jiných říší bytí. Taková harmonie a pořadí priorit jsou dnes velmi potřebné. Je třeba je obnovit. Šrí Tatháta je nástroj, skrze který se Božská Vůle projevuje pro obnovení této Dharmy, která je věčná a starobylá. K životu v této Dharmě, k přibližování se s důvěrou k výšinám lidského osudu vás všechny Šrí Tatháta vítá.

Síla, která je Čas, se snaží všechno obnovit, přestavět všechen řád a předefinovat všechny hodnoty. Nepokoj, ničení, utrpení, zmatek a katastrofy, které dnes vidíme jsou předchůdci této změny. V širší perspektivě je toto vše dobrým znamením. Ale bolestivost změn je příliš velká pro naši křehkou existenci. Můžeme přehradit tuto stezku zármutku a beznaděje jenom prožíváním naší Dharmy. Není  jiné cesty. Když budeme připraveni to učinit, skryté síly změní svoji přízeň a na naší cestě se nám dostane pomoci. Obraťme se k Božské Vůli a  zasvěťme se nejvyšší alchymii. Matka Příroda čeká!

Kéž jste všichni zahrnováni láskou a světlem.

Svámí Šrí Tatháta

Thapovarishasram, Kerala